Menu Zavrieť

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Adresa našej webovej stránky je: http://coloursofclimbing.sk

Zásady ochrany osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Igor Marks s.r.o. (Horoškola Colours of Climbing), IČO: 2023508190, Most pri Bratislave 610, 900 46, Slovenská republika, číslo živnostenského registra 140-17483.

Igor Marks s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Igor Marks s.r.o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Igor Marks s.r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Igor Marks s.r.o.

Ak ste naším súčasným alebo potenciálnym klientom, zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť nižšie v kapitole Vyhlásenie – Zákazníci.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym dodávateľom, zástupcom obchodného partnera alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v kapitole Vyhlásenie – Dodávatelia.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu igi@coloursofclimbing.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Igor Marks s.r.o.

___________________________

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZÁKAZNÍCI, Igor Marks s.r.o. (Horoškola Colours of Climbing), IČO: 2023508190, Most pri Bratislave 610, 900 46, Slovenská republika, číslo živnostenského registra 140-17483.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZÁKAZNÍCI

V spoločnosti Igor Marks s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Igor Marks s.r.o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri realizácii našich povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Vami.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame nasledujúce údaje:

Osobné kontaktné údaje

Napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Zmluvné údaje

Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb a pod.

Platobné informácie

Ako napr. číslo bankového účtu a výška transakcie.

Údaje o korešpondencii a komunikácii

Ako napr. e-mailová korešpondencia.

ÚČELY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Spoločnosť Igor Marks s.r.o. bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Zákaznícka administratíva.

Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a nimi využívaných službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom pre tento účel je zmluva uzatvorená medzi našou spoločnosťou a Vami ako dotknutou osobou.

Direct marketing.

Zaoberáme sa rozvojom vzťahov s našimi zákazníkmi a ponukami vypracovanými pre nich na mieru. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Dane a účtovníctvo.

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtových a daňových predpisov.

Riešenie sporov a vyšetrovanie protiprávnych konaní.

Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych konaní, alebo ak máme podozrenie zo spáchania protiprávneho konania, vo veci ktorého by sme chceli ďalej konať. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa alebo plnenie zákonných povinností.

Dodržiavanie zákona.

Je možné, že budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu či požiadavke oprávneného orgánu štátu. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností.

Marketingové aktivity.

Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov na naše marketingové aktivity, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa alebo plnenie Vášho súhlasu ako dotknutej osoby.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Spoločnosť Igor Marks s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s našimi dodávateľmi služieb (napríklad účtovný a daňový poradca, právny zástupca a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na už uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo iný akt orgánu verejnej moci, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo zmluvnými partnermi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim osobným údajom bude mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti Igor Marks s.r.o.  sídliacej v Slovenskej republike v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme Vaše údaje počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, niektoré údaje vymažeme ešte počas nášho zmluvného vzťahu, hneď ako už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú ich ďalšie uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Vaše práva. Čo to znamená?

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame Vaše osobné údaje.
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame.
 • S kým Vaše osobné údaje zdieľame.
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty.
 • Aké máte práva.
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás).
 • Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie).
 • Či boli Vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHS/EÚ, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Všetky uvedené informácie sú dostupné v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, keď ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Mgr. Igor Marks, PhD. (Data Protection Officer) prostredníctvom e-mailu: igi@coloursofclimbing.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne prostredníctvom štandardných kontaktných miest našej spoločnosti.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

___________________________

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – DODÁVATEĽ, OBCHODNÝ A INÝ ZMLUVNÝ PARTNER, Igor Marks s.r.o. (Horoškola Colours of Climbing), IČO: 2023508190, Most pri Bratislave 610, 900 46, Slovenská republika, číslo živnostenského registra 140-17483.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – DODÁVATEĽ, OBCHODNÝ A INÝ ZMLUVNÝ PARTNER

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho dodávateľa, obchodného alebo iného zmluvného partnera.

PREČO MÁME PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A PREČO ICH SPRACOVÁVAME?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať (viac informácií v zásadách ochrany osobných údajov).

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy, spracúvanie je možné na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme, alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Môžeme mať zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL ICH SPRACÚVANIA

Uchovávame len údaje potrebné na riadenie a realizáciu zmluvného alebo obchodného vzťahu so spoločnosťou, ktorú zastupujete. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť Vašu bezpečnú a správnu identifikáciu, potrebujeme napríklad Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje ako adresa, telefónne číslo a e-mail. Právnym základom pre tento účel spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu Vašich osobných údajov môžeme používať aj kamery na viacerých miestach našich prevádzok. Rovnako Vás môžeme požiadať o poskytnutie napr. Vášho mena a telefónneho čísla, aby sme Vám mohli zabezpečiť vstup do našich priestorov, v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po uplynutí doby dní od ich získania ich odstránime.

Pokiaľ sa s Vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na uplatnenie našich právnych nárokov, nebudeme spracúvať osobitné kategórie osobných údajov (často nazývané aj „citlivé osobné údaje“, čo sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi ďalšími dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb (ako napr. účtovný a daňový poradca, strážna služba, prípadne právni zástupcovia, iné servisné služby), Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi ďalšími zmluvnými partnermi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí, len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti Igor Marks s.r.o. na území Slovenskej republiky v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovávať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej je možné úspešne uplatňovať na súde nároky zo zmluvných vzťahov. Z dôvodov uvedených v osobitných predpisoch sme tiež povinní uchovávať Vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali podvodom a odhalili ich, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí, ako aj z dôvodu finančných auditov.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

AKÉ MÁTE PRÁVA?
Vaše práva. Čo to znamená?

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame Vaše osobné údaje.
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame.
 • S kým Vaše osobné údaje zdieľame.
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty.
 • Aké máte práva.
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás).
 • Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie).
 • Či boli Vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Všetky uvedené informácie sú dostupné v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, keď ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Mgr. Igor Marks, PhD. (Data Protection Officer) prostredníctvom e-mailu: igi@coloursofclimbing.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne prostredníctvom štandardných kontaktných miest našej spoločnosti.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Facebook Comments Box