Menu Zavrieť

Systém pre spúšťanie druholezca, samoblokovacia funkcia istiacich pomôcok – možné riziká a návrh riešenia

Napriek tomu, že my horolezci sme tvrdohlaví a zväčša trváme na svojej pravde, po neuveriteľných hádkach a ostrých slovách v zápale debaty, dokážeme sa dohodnúť. Mnohí z vás boli svedkami toho, ako sa inštruktori a skúsení lezci medzi sebou hádali, nadávali si, nemali na vzniknutú situáciu a problém jednotný názor a potom sme sa bez problémov vedeli tešiť a radovať z vyriešeného problému, príp. krásneho prelezu ťažkej cesty.

Metodika nie je čiernobiela. Vyvíja sa. Čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Lezec by mal ovládať veľa vecí automaticky, zároveň by mal vedieť improvizovať a hlavne pri každej činnosti rozmýšľať.

Tak ako k lezeniu patria radosť a úspechy, tak k nemu žiaľ patria chyby a nehody. Môžeme však povedať, že napr. v porovnaní s horolezcami predchádzajúcich generácií, máme dnes v horách a na skalách niekoľkonásobne väčšiu šancu na prežite. Dá sa to doložiť sústavnou klesajúcou tendenciou úrazov a nehôd.

Až následky konkrétnych nehôd umožňujú dostatočne rozoznať mieru nebezpečenstva, je potrebné dané veci analyzovať, debatovať o nich, písať o nich a vyvolať diskusiu, aby ľudia tento krásny koníček a šport, nebrali na ľahkú váhu.

Po nehode na skalách sa automaticky objaví otázka: Ako sa to mohlo stať?. Poučky a definície môžu pripomínať školu a nudnú teóriu. Ale poučka a definícia v podstate výstižne a stručne vyjadruje praktické skúsenosti.

Získavanie vlastných skúseností je  v horolezectve spravidla veľmi dlhý a často aj bolestivý proces.

Mohli by sme parafrázovať:

Múdry horolezec sa učí na cudzích chybách, menej múdry horolezec na vlastných.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať istiacim pomôckam typu „reverso“, ktoré pracujú na princípe rôznych variácií „kýblika“. Kto lezie viacdĺžkové cesty, pozná ich výhody. Vzhľadom k tomu, že ide o multifunkčné istiace pomôcky. My sa v texte zameriame primárne na funkciu doberania druholezca (druholezcov), keď využívame funkciu asistovaného istenia (tzv. „guide mód“). Pokúsime sa o analýzu návodov vybraných výrobcov a čo konkrétne odporúčajú v prípade, ak chceme „odblokovať“ spomínanú funkciu.

Medzi najrozšírenejšie istiace pomôcky (typ „reverso“) patria podľa nášho subjektívneho názoru a pozorovania v teréne:

 • Black Diamond ATC Guide (Alpine);
 • Petzl Reverso;
 • Singing Rock Shuttle;
 • Rock Empire Guard SB (Guard);
 • Mammut (Nordwand) Alpine Belay atď.
 • príp. aj Climbing Technology Be Up alebo iné značky a ich relevantné istiace pomôcky.

Sú to istiace prostriedky, ktoré majú viacero funkcií:

 1. istenie prvolezca;                                          
 2. istenie druholezca na istiacom stanovisku (tzv. doberanie);
 3. zlaňovanie;
 4. výrobcovia ich odporúčajú aj na spúšťanie druholezca.

A práve pri tejto poslednej funkcii sa chcem zastaviť.

Modelová situácia:

            Predstavte si, doberáte (istíte) na istiacom stanovisku druholezca, využívate tzv. guide mód istiacej pomôcky. Druholezec nevie preliezť (samostatne prekonať) ťažké miesto v lezeckej dĺžke alebo sa mu jednoducho šmykne a dostane sa napr. v previsnutom úseku ďalej od skaly a potrebujete ho spustiť nižšie, aby to mohol skúsiť preliezť znovu, príp. si privodí zranenie. 

Čo robíte vy? Je viacero možností ako postupovať:

 1. buď druholezec vyprúsikuje po lane smerom hore a dané miesto teda pomocou prúsikovania prekoná. Otázne je, či to zvládne napr. nováčik, resp. lezec-začiatočník. Samozrejme treba k tomu patričný lezecký materiál. S týmto môžu mať v súčasnosti problémy aj dlhoroční lezci, ktorí vyrastali najmä na umelých lezeckých stenách a okrem základných lezeckých zručností (naviazanie sa, istenie…), pokročilejšie lezecké techniky neovládajú (napr.: rozšírený diapazón uzlov, práca s lezeckým materiálom, základné záchranné techniky, schopnosť improvizácie a pod.)
 2. alebo istič na istiacom stanovisku  pomocou protiváhy a kladkovým efektom (ako napr. pri Improvizovanej záchrana Straussovou metódou) druholezcovi pomôže dané miesto prekonať. Tu je zase otázne, či to ovláda prvolezec (istič) na istiacom stanovisku. Ak je však v pozícii prvolezca na istiacom stanovisku inštruktor horolezectva, nemal by to byť problém

V prípade ak druholezec:

 1. nevie dané ťažké miesto v lezeckej dĺžke prekonať;
 2. alebo neovláda prúsikovanie;
 3. alebo ho prvolezec (istič) nevie k sebe vytiahnuť;
 4. alebo je druholezec napr. zranený a pod.

…je potrebné druholezca spustiť na zem, príp. na  nižšie istiace stanovisko alebo napr. na policu a pod.

Tak a ruku na srdce, čo robí drvivá väčšina z nás?

Pozreli sme sa na webové stránky vyššie spomenutých výrobcov lezeckého materiálu, príp. vybrané webové stránky zaoberajúce sa metodikou a pod. Zameral sa na oficiálne webové stránky firiem Black Diamond, Petzl, Rock Empire, Singing Rock, Mammut,  Horolezeckámetodika.cz, ako aj na nedávno vydaný Manuál alpinizmu: léto (2020).

Autor textu pozná situáciu na skalách, vie, čo robia v takom prípade lezci. Samozrejme si uvedomuje, že bez seriózneho prieskumu (výskumu) sa nedá paušalizovať. A zároveň priznáva, že nebyť nešťastnej udalosti na Hrádku na jar 2016, tak by sa tejto problematike venoval len okrajovo.

Zmyslom a cieľom tohto článku je osveta, vyvolanie diskusie, príp. zamyslenie sa u každého z nás, uvedomenie si možných rizík v tejto situácii a následne pochopenie princípu, ako týmto rizikám predchádzať..

Druholezec teda z nejakého dôvodu odsadne do lana a nevie následne pokračovať smerom hore, istiaca pomôcka využije svoju samoblokovaciu funkciu (guide mód). Väčšina ľudí na skalách pre uvoľnenie lana alebo spustenie spolulezca využije malého oka na istiacej pomôcke za účelom odblokovania samoblokovacej funkcie. Jedinou možnosťou je spraviť rotačný pohyb s istiacou pomôckou proti ťahu visiaceho druholezca tak, aby sa odstránilo pritlačenie istiaceho lana na voľný koniec lana.

Všetci výrobcovia, každá metodika, odporúča mať napriek samoblokovacej funkcii istiacej pomôcky lano stále pod kontrolou. Napriek tomu, treba upozorniť na RIZIKO, ktoré vzniká pri odblokovaní samoblokovacej funkcie! A v tomto sú výrobcovia nejednotní, nedôslední, nie všetci na možné riziko a bezpečný spôsob spúšťania druholezca upozorňujú!

U väčšiny výrobcov môžeme nájsť upozornenie takéhoto typu:

Na istiacej pomôcke sa nachádza malé oko, do ktorého vložíme karabínu alebo pomocnú slučku, za ktorú treba ťahať (resp. páčiť vloženú karabínu). Ak je ťah (spolulezec) príliš veľký, musíme zostrojiť kladkostroj a do pomocnej slučky si odsadnúť.

Ilustračný obrázok pochádza z návodu firmy Petzl, podobné odporúčanie má v návode napr. aj Singingrock, Rock Empire a i., nájdeme ho v knihe Horolezecká abeceda (2007) a určite by sme ho našli aj v iných návodoch, od iných výrobcov.

Nie je to nesprávne, treba však povedať ALE!

Pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacej pomôcky sa dostávame na úroveň jednoduchej kladky a ak druholezec visí v lane, asi málokto z nás dokáže udržať v ruke takto visiaceho druholezca, resp. plynule kontrolovať jeho spúšťanie!!! Odblokovanie istiacej pomôcky pomocou karabíny alebo slučky, je veľmi vratké a citlivé, mäkký materiál štandovacej slučky, pohybujúce sa karabíny na istiacom stanovisku tomu totiž ideálne pomáhajú…. Spomínaní výrobcovia však na danú skutočnosť neupozorňujú!!!

Väčšina spomínaných výrobcov však na danú skutočnosť neupozorňuje! Zo spomínaných 6 výrobcov, len jeden výrobca (Black Diamond)  v návode upozorňuje na dodatočné (zálohové) istenie! Teda, aby pri odblokovaní samoistiacej funkcie bol druholezec stále nejakým spôsobom istený.

Metodické publikácie a odporúčania na internete

Keďže spomínaní výrobcovia vo svojich návodoch explicitne neuvádzajú a neodporúčajú zálohové istenie pri spúšťaní druholezca (okrem spomínaného výrobcu Black Diamond), pozreli sme sa na vybrané metodické publikácie, príp. na inštruktážne videá horských vodcov alebo zahraničných horoškôl.

Manuál alpinismu: léto (2020) – vydanie tejto publikácie zastrešila UIAA. V danej publikácii nájdeme na s. 263 (Kapitola: Tipy a řešení problémů) podkapitolu s názvom „Jak spouštět druholezce pomocí kyblíku“. Autori tu jednoznačne odporúčajú pred odblokovaním istiacej pomôcky v guide-móde zálohové istenie pri spúšťaní a to konkrétne „polovičný lodný uzol“, aby sa predišlo nekontrolovanému spúšťaniu, resp. pádu.

Horolezecká škola ClimbOn, ktorú vedie certifikovaný horský vodca UIAGM  Radek Lienerth, sa na webovej stránke v sekcii „Metodika“ o. i. venuje aj našej problematike. Taktiež jednoznačne odporúča (aj s priloženou fotodokumentáciou) pred odblokovaním istiacej pomôcky v guide-móde zálohové istenie pri spúšťaní a to konkrétne „polovičný lodný uzol“.

Podobne k danej problematike pristupuje aj  česká internetová učebnica horolezectva a súvisiacich alpinistických športov Horolezeckametodika.cz. Na ich YouTube kanále nájdeme k tejto problematike krátke inštruktážne video, taktiež je tu jednoznačne odporúčané zálohové istenie vo forme polovičného lodného uzla.

Odlišný spôsob zálohového istenia odporúča napr. americká metodika, resp. autori pochádzajúci z USA. Pozreli sme sa ako k tejto problematike pristupuje horskí vodcovia združení v AMG. Vo videách, ktoré pripravili pre SIET a pre Outdoor Research nájdeme taktiež spôsob ako kontrolovane a bezpečne spúšťať druholezca cez reverso po odblokovaní asistovanej samoistiacej funkcie – a to konkrétne pomocou pridania druhého ohybu do ďalšej karabíny (zvýšenie trenia a následne brzdnej sily), ako aj pridaním prusíkového uzla (tzv. „tretia ruka“ – podobne ako pri zlaňovaní).

Oba spôsoby (1. polovičný lodný uzol, ako aj 2. prusikov uzol) sme spracovali do dvoch inštruktážnych videí


VIDEO 1 – ODPORÚČANIE, jedno z možných riešení:

ODBLOKOVANIE SI VYŽADUJE ZÁLOŽNÉ ISTENIE, napr. cez polovičný lodný uzol a karabínu HMS – karabína môže byť umiestnená buď v centrálnom oku sedacieho úväzu prvolezca alebo v niektorej z karabín na štande! Je nutné urobiť všetko preto, aby sme mali spúšťanie druholezca pod kontrolou!

Inštruktážne video, ktoré sme natočili v januári 2022 v spolupráci s Petrom Jaškom:

VIDEO 2 – ODPORÚČANIE, jedno z možných riešení:

ODBLOKOVANIE SI VYŽADUJE ZÁLOŽNÉ ISTENIE, napr. pomocou pridanai ohybu lana (zvýšenie trenia) a prusik. uzla. Ide o jeden z možných spôsobov ako odblokovať istiacu pomôcku (kýblik/reverso) v guide-móde a následne bezpečne spustiť druholezca (nižšie) pomocou pridania trenia a prusikového uzla (ako zálohy) tak, aby sa predišlo nekontrolovanému spúšťaniu, resp. pádu. Je nutné urobiť všetko preto, aby sme mali spúšťanie druholezca pod kontrolou!

Inštruktážne video, ktoré sme natočili v januári 2022 v spolupráci s Petrom Jaškom:

ZÁVER:

Pamätajte na to, že pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacej pomôcky pri istení druholezca na istiacom stanovisku, môže byť spúšťanie druholezca ťažko regulovateľné a preto je lepšie a bezpečnejšie ho spúšťať napr. cez polovičný lodný uzol!

Možno mnohí z vás na to myslíte a postupujte podobným spôsobom, ako uvádzam vyššie. Verím, že sa mnohí lezci po prečítaní článku nad danou problematikou zamyslia. A možno nie.

Budem rád, ak tento článok vyvolá konštruktívnu debatu a diskusiu (napr. mailom). FB je síce všade a je mocný, ale diskusiu často prekryjú iné príspevky. Taktiež nie je problém článok a problematiku aktualizovať.

Nami uvedené metódy (spôsoby) ako spúšťať druholezca pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacich pomôcok sú zväčša mimo odporúčaní výrobcov. Odporúčame ich používať s mimoriadnou opatrnosťou a taktiež odporúčame pred ich použitím v praxi dostatočný výcvik pod dozorom osôb s patričnou kvalifikáciou (napr. Inštruktori horolezectva 2. alebo 3. stupňa, horskí vodcovia a pod.).

Aj keď v texte uvádzame a venujeme sa iba dvom spôsobom, neznamená to, že ich neexistuje viacero. Bude to vždy o improvizácii a materiáli, ktorý bude mať istič k dispozícii. Dôležité je, aby si istič uvedomil riziko, ktoré pri spúšťaní môže vzniknúť a následne ho eliminoval.

Nepredvídané, neočakávané, menej vyskytujúce situácie treba riešiť s chladnou hlavou a improvizovať tak, aby na prvom mieste boli bezpečnosť spolu s fungujúcou fyzikou v praxi  🙂

PS: v prípade, ak by sme liezli s dvoma druholezcami (a polovičnými lanami) a potrebovali by sme spustiť len jedného druholezca, tak lano druhého druholezca by sme museli nejakým spôsobom zabezpečiť proti prekĺznutiu, resp. zabezpečiť ho tak, aby sme lano nemuseli držať rukami (napr. pomocou kravského uzla) – tip do budúcnosti na ďalšie video.

Copyright © Igor Marks

© Igi M. (text), 17.1.2021
© coloursofclimbing
igi [zavinac] coloursofclimbing.sk

Foto: Black Diamond, Petzl, Rock Empire, Singingrock, Horolezecká metodika.cz, internet

_______________________________
Článok bol pôvodne uverejnený v máji 2016 na webe HK Filozof BA. V decembri 2019 bol autorom mierne upravený a presunutý na web coloursofclimbing.sk. Momentálnu podobu získal v priebehu januára 2022 po spracovaní vlastných videí.

Facebook Comments Box