Menu Zavrieť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kurzov, aktivít a podujatí
organizovaných Igor Marks s.r.o. (Horoškola Colours of Climbing)
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky kurzov, aktivít a podujatí („VOP“) sa vzťahujú na kurzy, túry, zážitkové aktivity a iné kolektívne alebo individuálne jednodňové alebo viacdňové podujatia športového charakteru v prostredí hôr a skál („kurz“) organizované Igor Marks s.r.o., IČO: 2023508190, miesto podnikania: Most pri Bratislave 610, 900 46, Slovenská republika, zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka číslo: 80679/B, číslo živnostenského registra 140-17483 („Colours od Climbing“ alebo „my“).
 • Colours od Climbing Vám ponúka širokú škálu kurzov lezenia na skalách, horolezectva, lyžovania a mnoho iných aktivít. Colours of Climbing dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku účastníkov. Pre prípady vzniku škôd udržiava v platnosti poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám.
 • Našou snahou je vytvoriť také podmienky, aby ste si pod dozorom skúsených a odborne spôsobilých (oprávnených) osôb („inštruktor“) mohli osvojiť základy Vami vybraných aktivít, zdokonaliť sa, či prekonať samých seba. Robíme maximum preto, aby každý účastník kurzu odchádzal s tými najlepšími pocitmi z dosiahnutých výkonov a získaných vedomostí a zručností. Prirodzene, dosiahnutie tohto cieľa podmieňuje množstvo faktorov, ktoré nedokážeme ovplyvniť (ako napr. počasie, Vaše osobné danosti a schopnosti, disciplinovanosť a pod.) a preto nemôžeme garantovať, že absolvovanie kurzu naplní Vaše osobné očakávania.
 • Zmluva o poskytnutí kurzu medzi Colours of Climbing a Vami vzniká okamihom úhrady celej ceny za Vami zvolený kurz vo výške a spôsobom podľa časti 4 týchto VOP. Od tohto okamihu sa zaväzujeme, za podmienok uvedených v týchto VOP, umožniť Vám účasť na Vami zvolenom kurze a zabezpečiť odborné vedenie kurzu. Vy sa zaväzujete pri kurze postupovať podľa týchto VOP a v súlade s našimi pokynmi, resp. pokynmi inštruktora povereného vedením daného kurzu. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Vami zvoleného kurzu. Do okamihu uzavretia zmluvy o poskytnutí kurzu sa naše vzájomné vzťahy spravujú týmito VOP.
 • Pre účely týchto VOP sa pojmom „účastník“ alebo „Vami“ rozumie účastník kurzu, ktorý prejaví záujem o účasť na vybranom kurze postupom podľa týchto VOP, resp. osoba, ktorá sa kurzu zúčastní (podľa okolností).
2. PONUKA KURZOV. PREDPOKLADY ÚČASTI.
 • Aktuálna ponuka kurzov a informácie o nich sú dostupné na coloursofclimbing.sk.  
 • Prosím, pozorne si preštudujte popis kurzu, o ktorý máte záujem. Popis obsahuje všetky informácie dôležité pre Vaše rozhodnutie, vrátane informácií o (i) požadovanej úrovni predchádzajúcich skúseností, (ii) minimálnom veku pre účasť na danom kurze, (iii) potrebnom materiálovom vybavení pre kurz, (iv) trvaní a programu kurzu, (v) cene kurzu, (vi) storno podmienkach a mnoho ďalších.
 • Vo všeobecnosti si môžete z ponuky kurzov vybrať ktorýkoľvek kurz, ktorá zodpovedá Vašim očakávaniam. Prosím, berte však na vedomie, že naše kurzy vyžadujú určitú mieru fyzickej zdatnosti, kondície, pohybových schopností a disciplinovanosti (v závislosti od druhu zvoleného kurzu). Aj keď naša ponuka obsahuje kurzy vhodné takmer pre každého, prosím, prispôsobte výber kurzu Vašim schopnostiam, predchádzajúcim skúsenostiam a predovšetkým Vášmu zdravotnému stavu. Záväzným prihlásením sa na kurz, potvrdzujete, že ste dostatočne zhodnotili svoj zdravotný stav, svoje pohybové schopnosti a aktuálnu kondíciu. Záväzným prihlásením sa na kurz zároveň potvrdzujete, že Vám nie sú známe skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli obmedzovať Vašu účasti na kurze, či vykonávanie fyzickej aktivity v horskom (a vysokohorskom) prostredí.
 • Ak by ste sa nevedeli rozhodnúť alebo si neboli istý, či daný kurz je pre Vás vhodný, neváhajte nás kontaktovať na +421 907 579 444 alebo e-mailom na igi@coloursofclimbing.sk a radi Vám s výberom pomôžeme. Sme si istí, že nájdeme kurz, ktorý Vám bude vyhovovať.
3. PRIHLASOVANIE NA KURZY.
 • Záujem o účasť na niektorom kurze z našej ponuky nám môžete oznámiť telefonicky na čísle +421 907 579 444,  e-mailom na igi@coloursofclimbing.sk alebo správou cez naše sociálne siete. Prejaviť záujem o účasť na kurze môžete aj prostredníctvom formuláru na to určeného pri jednotlivých kurzoch na coloursofclimbing.sk.
 • Na základe Vášho záujmu prejaveného niektorým zo spôsobov uvedených v bode 3.1, budete zaradený medzi predbežne prihlásených na daný kurz a Vami vybraný termín. Uvedená skutočnosť Vám bude potvrdená prostredníctvom e-mailovej správy. Stav Vašej rezervácie je v takom prípade „PRIJATÁ“.
 • Po uhradení platby vo výške uvedenej na coloursofclimbing.sk pri Vami vybranom kurze („Faktúra“) sa stav Vašej rezervácie zmení na „POTVRDENÁ. Prosím, berte na vedomie, že počet účastníkov každého kurzu je limitovaný a účasť je potvrdzovaná v poradí podľa úhrady Faktúr tým záujemcov, ktorí ako prví uhradia Faktúra. Ak z kapacitných možností nie je možné Vašu rezerváciu potvrdiť, platba za Faktúru Vám bude vrátená (znížená o sumu Rezervačného poplatku v zmysle týchto VOP v bode 4), ak nebudete mať záujem o účasť na inom termíne Vami vybraného kurzu.
 • Zaplatením Zálohovej platby a obdržaním e-mailovej správy s potvrdením Vašej rezervácie z našej strany, Vám garantujeme miesto na Vami zvolenom kurze vo Vami zvolenom termíne. Podmienkou umožnenia účasti na Vami zvolenom kurze vo Vami vybranom termíne je zaplatenie celej ceny za tento kurz v súlade s časťou 4 týchto VOP.
 • Účasť na kurze osoby mladšej ako 18 rokov je podmienená súhlasom zákonného zástupcu takejto osoby. V takomto prípade prihlásenie na kurz a komunikáciu s Colours of Climbing uskutočňuje zákonný zástupca účastníka.
 • Približne 10 dní pred termínom kurzu rozosielame formou e-mailovej správy účastníkom informácie a bližšie inštrukcie k danému kurzu. Ak ste sa prihlásili v čase, kedy do začatia kurzu zostáva menej ako 10 dní, informácie a bližšie inštrukcie Vám zašleme bez zbytočného odkladu.
4. CENA KURZU. STORNO PODMIENKY.
 • Cena kurzov z našej ponuky je uvedená na coloursofclimbing.sk. Prosím, berte na vedomie, že cena sa môže líšiť v závislosti od počtu účastníkov daného kurzu.
 • Cena kurzu zahŕňa položky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých kurzoch. Ak pri jednotlivých kurzoch nie je uvedené inak, v cene kurzu je (i) inštruktor, (ii) zapožičanie vybraných technických pomôcok, (iii) fotodokumentácia z kurzu.
 • Cena kurzu nezahŕňa položky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých kurzoch. Ak pri jednotlivých kurzoch nie je uvedené inak, v cene kurzu nie je (i) stravovanie – to si každý účastník zabezpečuje vo vlastnej réžii, (ii) zapožičanie lezečiek, (iii) poistenie účastníka.
 • Časť ceny kurzu vo výške 30 EUR predstavuje rezervačný poplatok („Rezervačný poplatok“). Rezervačný poplatok kryje naše administratívne náklady spojené s administráciou Vašich dopytov, rezervácií a prípravou na Vašu účasť na kurze. Nárok na zaplatenie Rezervačného poplatku vzniká Colours of Climbing okamihom, kedy postupom podľa bodu 1 prejavíte záujem o účasť na danom kurze.
 • Cena kurzu sa hradí prevodom na bankový účet Colours of Climbing alebo v hotovosti, v závislosti od daného kurzu, a to vopred (výnimkou sú jednodňové aktivity). Platobné údaje Vám budú zaslané spolu s potvrdením prijatia Vašej rezervácie alebo sú dostupné aj na coloursofclimbing.sk.
 • Cena kurzu môže byť rozdelená na Zálohovú platbu a doplatok. Podrobnosti, vrátane termínov splatnosti sú uvedené pri jednotlivých kurzoch na coloursofclimbing.sk. Ak nie je uvedené inak, Zálohové platby sú splatné okamihom potvrdenia prijatia Vašej rezervácie a doplatok ceny kurzu je splatný najneskôr 3 dni pred termínom daného kurzu. Ak sa pri Vami vybranom kurze vyžaduje zaplatenie Zálohovej platby a ak Zálohová platba nie je uhradená najneskôr 14 dní pred termínom začatia kurzu, Colours of Climbing si vyhradzuje právo zrušiť Vašu rezerváciu a ponúknuť voľné miesto inému záujemcovi. O tejto skutočnosti budete informovaní správou elektronickej pošty.
 • Až okamihom úhrady celej ceny kurzu máte právo účasti na Vami zvolenom kurze. Týmto momentom vzniká medzi nami zmluva o poskytnutí kurzu v zmysle časti 5 týchto VOP. Colours of Climbing má právo neumožniť účasť na kurze účastníkovi, ktorý riadne neuhradil cenu kurzu pred začatím kurzu
 • Ak sa z dôvodov na Vašej strane nemôžete zúčastniť kurzu, vo vzťahu ku ktorému ste už uhradili Rezervačný poplatok a/alebo Zálohovú platbu a bola Vám potvrdená rezervácia, oznámte nám to, prosím, písomne (postačuje aj formou e-mailovej správy), pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky:
  • Rezervačný poplatok sa nevracia;
  • ak nám písomné oznámenie o neúčasti na kurze doručíte najneskôr 14 dní pred termínom začatia kurzu, Colours of Climbing má nárok ponechať si 50% ceny kurzu (zostávajúca už zaplatená časť Vám bude vrátená do 10 dní); a
  • ak nám písomné oznámenie o neúčasti na kurze doručíte 13 a menej dní pred termínom začatia kurzu, Colours of Climbing má nárok ponechať si 100% ceny kurzu.

Colours of Climbing sa môže, výlučne na základe vlastného uváženia, v jednotlivom prípade rozhodnúť inak a aplikovať nižšie storno poplatky ako sú uvedené vyššie. Ak na Vašu žiadosť budeme súhlasiť so zmenou termínu kurzu, na zmenenú rezerváciu sa vzťahuje nový Rezervačný poplatok.

 • Prosím, berte na vedomie, že naše kurzy sa konajú v prírode, resp. v horskom a vysokohorskom prostredí. V dôsledku toho ich konanie môže byť výrazne ovplyvnené nepriaznivým počasím.
 • Colours of Climbing môže, ako organizátor kurzov, zverejnením na coloursofclimbing.sk alebo doručením správy elektronickej pošty na Vašu e-mailovú adresu oznámiť osobitné podmienky, za ktorých budete mať nárok na vrátenie ceny za kurz (alebo ich časti) z dôvodu nemožnosti absolvovania kurzu z dôvodu zabránenia šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 alebo obdobných epidemiologických dôvodov. Sledujte naše webové sídlo pre bližšie podrobnosti a aktuálne informácie súvisiace s epidemiologickými opatreniami.
5. PRÁVA A POVINNOSTI COLOURS OF CLIMBING A ÚČASTNÍKA.
 • Zmluva o poskytnutí kurzu, ktorá je uzatvorená okamihom zaplatenia celej ceny kurzu (resp. Rezervačného poplatku v prípade jednodňových kurzov) má nasledujúce podmienky:
  • zmluvné strany: Colours of Climbing ako poskytovateľ kurzu a Vy ako účastník kurzu;
  • cena kurzu, platobné a storno podmienky: určené v súlade s časťou 4 týchto VOP;
  • druh a termín kurzu: podľa Vášho výberu z ponuky kurzov na coloursofclimbing.sk, pričom pre účely zmluvy o poskytnutí kurzu sa kurzom rozumie kurz, vo vzťahu ku ktorej je potvrdená Vaša rezervácia postupom podľa týchto VOP;
  • práva a povinnosti Colours of Climbing: v zmysle bodu 2 týchto VOP; a
  • práva a povinnosti účastníka: v zmysle bodu 3 týchto VOP.
 •  Colours of Climbing:
  • je oprávnený:
 • odmietnuť účasť účastníkovi na kurze alebo časti kurzu alebo vylúčiť účastníka z prebiehajúceho kurzu (v každom z uvedených prípadov bez akéhokoľvek nároku účastníka na kompenzáciu), ak (i) stav účastníka podľa názoru inštruktora nie je vhodný pre účasť na kurze (zdravotný stav, nedostatočná fyzická kondícia, dôvodné podozrenie z toho, že účastník je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo návykových látok a pod.), (ii) materiálové a technické vybavenie účastníka nezodpovedá pokynom pre daný kurz alebo vybavenie nie je funkčné; (iii) účastník počas kurzu svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania inštruktora, (iv) účastník ničí majetok Colours of Climbing alebo tretích strán (napr. ubytovacieho zariadenia a pod.), alebo (v) z iných vážnych dôvodov;
 • upraviť program kurzu v závislosti od aktuálnych podmienok a stavu (a schopností) účastníka alebo zmeniť inštruktora kurzu; a
 • poskytnúť náhradný termín alebo iné plnenie v prípade, ak sa kurz nemôže uskutočniť z dôvodov na strane Colours of Climbing alebo tretích strán, ktorých plnenie je potrebné pre uskutočnenie kurzu (napr. prevádzkovateľov ubytovacích zariadení).
  • sa zaväzuje:
 • zabezpečiť odborné vedenie kurzu prostredníctvom odborne spôsobilých inštruktorov; a
 • dohliadať na bezpečnosť účastníka počas oficiálneho programu kurzu.
  • Účastník:
   • je oprávnený:
  • zúčastniť sa kurzu a využiť prítomnosti inštruktora na získanie informácií a zručností (v rozsahu, aby tým nebolo obmedzené rovnaké právo ostatných účastníkov);
  • odmietnuť uskutočniť konkrétne aktivity precvičované počas kurzu (avšak bez nároku na akúkoľvek zľavu z ceny kurzu alebo kompenzáciu);
  • žiadať o nahradenie svojej účasti na kurze inou osobou – náhradníkom, ktorého účastník oznámi Colours of Climbing a ktorý s účasťou na kurze namiesto účastníka súhlasí za podmienok podľa týchto VOP a zmluvy o poskytnutí kurzu.
   • sa zaväzuje:
  • počas kurzu sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora;
  • rešpektovať vedenie kurzu inštruktorom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu;
  • pred nástupom na kurz zabezpečiť na vlastné náklady poistenie voči prípadnému úrazu vykonávanému pri aktivitách podľa druhu vybraného kurzu;
  • zaplatiť celú cenu za kurz a to bez ohľadu na to, či kurz bude úspešne ukončený;
  • dbať o zverenú výbavu a poskytnuté technické pomôcky a chrániť ich pred poškodením, stranou a zničením;
  • pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa.
   • Uhradením ceny za kurz vyjadrujete svoj výslovný súhlas s účasťou na Vami zvolenom kurze za podmienok upravených týmito VOP. Zároveň zaplatením ceny za kurz súhlasíte s tým, že Colours of Climbing Vám začne poskytovať služby aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy (ak sa táto aplikuje vzhľadom na spôsob uzatvorenia zmluvy).
 • RÔZNE
  • Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník:
   • čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na kurze alebo ohrozovala jeho zdravotný stav;
   • potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VOP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz;
   • berie na vedomie, že v prípade nedodržania VOP môže byť z kurzu vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;
   • súhlasí, že Colours of Climbing môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy z kurzov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka, a
   • vyslovuje súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • Účastník berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou Colours of Climbing  spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Colours of Climbing upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov („Pravidlá ochrany osobných údajov“), ktorý je dostupný na coloursofclimbing.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník udeľuje Colours of Climbing súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Všetky informácie týkajúce sa Colours of Climbing a ponuky kurzov sú kedykoľvek dostupné na webovom sídle coloursofclimbing.sk.
 • V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 907 579 444 alebo e-mailom na igi@coloursofclimbing.sk. Na uvedených kontaktných údajoch môžete predostrieť aj Vaše podnety, sťažnosti alebo reklamácie; budeme na ne reagovať v primeranom čase. Svoje podnety môžete počas kurzu adresovať priamo aj inštruktorovi poverenému vedením kurzu. Prosím, berte však na vedomie, že každý kurz je vopred starostlivo pripravená pod odborným dohľadom kvalifikovaných osôb a výučbové postupy sú volené tak, aby aktivity prebiehali technicky správne s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a zdravotný stav účastníkov.
 • Ustanoveniami týchto VOP nie sú dotknuté práva účastníkov podľa príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Orgánom dozoru nad Colours of Climbing je: Slovenská obchodná inšpekcia, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava; soi.sk.
 • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 5. januára 2021 a vzťahujú sa na všetky kurzy, na ktoré bola podaná prihláška po 5. januári 2021 alebo ktoré začínajú po 5. januári 2021.
 • V prípade rozporu medzi obsahom týchto VOP a informáciami uvedenými na coloursofclimbing.sk majú prednosť tieto VOP, okrem prípadov, kedy tieto VOP výslovne odkazujú na údaje uvedené na coloursofclimbing.sk.
 • Colours of Climbing je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa Colours of Climbing zaväzuje zverejniť zmenené znenie VOP na webovom sídle coloursofclimbing.sk. Nové znenie VOP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nie je určený iný dátum účinnosti.
Facebook Comments Box